Harari Language


Back in 1992 Harari Language School was established to teach our children the Harari language. To simplify the process of teaching we adopted the Latin script and have successfully developed it for the need of the Harari language.

In 1999, when the Harari Regional Government adopted the Sabean (Ethiopic) script, we tried to use it here for our students. However our students found Sabean script very hard to learn.

While we were in this situation we got support from Vicnet, a division of the State Library of Victoria as part of the Open Road project’s language enablement initiative. Through the support of Vicnet we have been able to develop the Latin, Sabean and Arabic scripts for Harari language. Vicnet has also developed a keyboard layouts and mapping file that converts a script written in one into the other. For those who want to use it or have suggestions can get at

Harari Sinân (ሐረሪ ሲናን)


Waldâchzinâw dînziyu wâ sinânziyûw matlêmadle 1992be qurân gêy kafatnama Gêy sinânuw amânbe matlêmad nifarkikut lâtîn harfîbe matlêmad êgalna.

Yîbe amânbe waldâchzina ûga zilahadube, 1999be bâdbe (Hararbe) hukûmazina sabai harfibe sinânzinâw maktable murti huluf zâshasa iggnâchum fîtzinâw azzo garab gargab âshna. Yakhnimâm qâcibe zilêqu waldâchuw sabai harfîw matlêmad ôrkut tâb khânama agagnnêw.

Gôyte khayri niyabe hafzâyâw zayximasnatzôle innâchlêm Viktôriya (Victoria) mangisti garabuw girgâra gafaralêna. Yîzôm Viktôriya Husni Kitâb Gâr (Victorian State Library) girgârabe harfizinâw zamân têknolojibah maqâxar muxxîm altâwa; lâtîn, sabai wâ arabibêm zalqarabe ahadzôbe zitkatabâw alâyzôfôgn manâwax yitfarakbâzâl ûga xab môshale farakna.

Yîw mahêjama malmad, matlêmad, matnâfa' aminta ra'yi zâla Yî tahaybe mahêja yifarkâl.

LÂTÎN HARFIYÂCH


Harfizôbe matnafaʼle kompuyutarkhâdbe (computer) mêsab (install) yikhashzâl yitkhêtalzâl miwdâqbe môsha zâlbâw yagagnahal:

 1. Download Harari Keyboard (Latin) - Keyman
 2. Harari Keyboard - Online

XABA ZAYSIXÂCH ( CONSONANTS )

A' B T J G H KH D R Z ZH
S SH CH X C F Q K XH L M
N GN W Y

HACÎR XABA YASSÎXZÂLÂCH (SHORT VOWELS )

Likadôy Lâstôy Lukudi Lukude Lukudo
A I U E O
ASXA (Likarêm ):     '

GUDÔR XABA YASSÎXZÂLÂCH (LONG VOWELS)

MAGÔDARLE HACÎR XABA YASSÎXZÂLU HARFIYÂCH LÂYZIYUBE ^ YINABRIBAYOHOL

Alifôy Likadôy Lâstâ yâ' Likrêm Lukudâ wâw Likarêm Lukudê yâ' Likarêm Lukudô wâw Likarêm
Â Î Û Ê Ô
MAHDÎJA :

ÂDA QÂM ÎR HAKÎM ÛN QÂNÛN ÊLAD HÊRA ÔR QÔR

MAXBAQ (SHADDI)

 1. AHAD HARFI MUXXI ZITAYÂCHUW MAXBAQLE HARFIZO IXIFBE YITKATABÂL:
 2. MAHDÎJA :

  MUXXI          ARR       DAWWA        BALLA          HINNA

 3. KÔT HARFI ZITAYÂCHUW MAXBAQLE MÊGAL HARFIZIYU MUXXI IXIFBE YITKATABÂL:
 4. MAHDÎJA :

  BAKKHÎL             ISSHÊT        HARBÂGGNO           GNÂGGNO

DIBÂYA HARFIYÂCH

ARABI CUQTIYÂCHBE ZITNÂFAʼNASA YITKHÊTALZÂLU DIBÂYA HARFIYÂCH YINABRÂLU

GH Ȧ Ż DH
ه غ ع ظ ض ص ذ ث

INGLÎZ CUQTIYÂCHBE ZITNÂFAʼNASA YITKHÊTALZÂLU DIBÂYA HARFIYÂCH YINABRÂLU

P V

ASXA

 1. AHAD HARFI BEHERLE ASXA HALTIGIR BÊQADZÊBE ZÂL HARFI LIKARÊM (SUKNA ) ZÂLBÂKUTBE YITQARAÂL

   MAHDÎJA :

  MABLA'          IBI'           RA'YI         GAZ'I          USU'

 2. KÔT HARFIBE ZICCHÊKHALU HARFIYÂCH AMINTA AZZIYÂCHUW MAXBAQLE IXIFBE ZITKATABU HARFIYÂCH
  MÂBEYNABE ASXA HALTIGIR HARFIYÂCHZO ISMUXXI HARFIKUTBE YITQARAÂLU

  MAHDÎJA :

  RÂG'NAT         IS'SHIÎSHTI          BAK'KHI          MAG'GNA         HÊG'NA


ሰበኢ ሐርፊ

 1. ሰበኢ ሐርፊ ሞረድሌ:
 2. ሰበኢ ሐርፊ ኢንተርኔ́ትቤ መክተብሌ:

ቦኦ́ት́

አዉስቲራሊየ ሳይ ሐረሪ አፎቸ́ ቁራን ጌይ́ ዪ́ ቤ́ቀድ ዘቀረበሌ́ኹ ሐርፊ ኪታብሌ ኮት́ ታኝ ጠብኢዞው́ ገበእ ዪለኾሖል:: ዪ́ ጠብኢ ሜ́ገል ጠብኢቤ በጂሕ́ ፈርቂ ኤ́ልባም:: አሳሲየ ፈርቂያችዞ ዪትኼ́ ተልዛላቺንተዩ::

 1. ሐርፊዞ ቺኻሎ́ ት አሳስ አረቢ ሐርፊ ቺኻሎ́ ት አሳስፎኝ́ ተናወጠ
 2. ጠበ የስሲ́ጥዛላች ሐረሪ ሲናን ሱምዚዩቤ ዪጥጠረሑኩት ኻነ
 3. ሰበኢ ዋ አረቢቤ ሐርፊያችዚነ ተደበሉ
 4. ዪ́ ላይሌ ዚትቄቀ́ ሉ ኒውጢያች ሰበብቤ ኢሰሐድ አትታያችቤ መሕዲጃ́ ች ዋ ጩቅቲያች ተናወጡ

ሐርፊ ኪታብዞ ሚልሌ አትኼ́ሸ ዋ ሚን አይነቤ ኒትናፈእበሐነ ዪልዛልሌ ሜ́ገል ጠብኢ ቦኦ́ ት́ ቤ ተቄቀ́ ላንናረ:: አዝዞቤ́ ዪድደበልዛል ሐልጊረ ሺ́ሽቲ አይነ ሐርፊዉ́ ም ባይቲም́ ላቲን́ : ሰበኢ ዋ አረቢ ዪትለመድባኩቲንተ:: አርደዊጃ́ ች ዪሊ́ሕመዩዛልቤ ዪ́ግሉመ አላይዞው́ ኢሽሼት́ ቤ ዪለምዶሌ́ ዪፈርካሉ ዪልዛል አመንቲ ሐለነ::

መትቦረ́ ድቤ́ም ዪ́ ኪታቡው ጠብ ሞሸ́ ቤ ዚስሳአዳች ጀምሚእሌ́ም አልለ መገን ኒላነ::

አዉስትራሊየ ሳይ ሐረሪ አፎቸ́ ቁራን ጌይ́ 1 ታኝ መውሉ́ድ 1431ሒ (February 2010)


ሐርፊያች

ጠበ ዘይሲጣች

ዲባየ ሐርፊያች

አረቢ

ه غ ع ظ ض ص ذ ث

ኢንጊሊ́ዝ

ጠበ የስሲ́ጥዛላች

ሐጪ́ር ጠበ የስሲ́ጥዛላች ጉዶ́ር ጠበ የስሲ́ጥዛላች

  ሐጪ́ር ጠበ የስሲ́ጥዛላች ጉዶ́ር ጠበ የስሲ́ጥዛላች  

ላቲ́ን

ሊከዶ́ይ

ላስቶ́ይ

ሉኩዲ

ሉኩዴ

ሉኩዶ 

አሊፎይ

ሊከዶ́ይ

ሉኩዳ

ዋው

ሊከሬ́ም

ላስታ

ያእ

ሊከሬ́ም

ሉኩዴ́

ያእ

ሊከሬ́ም

ሉኩዶ́

ዋው

ሊከሬ́ም

ሊከሬ́ም

  A   I U E O Â Û Î Ê Ô
A ኡ́ ኢ́ ኤ́ ኦ́
B ቡ́ ቢ́ ቤ́ ቦ́
T ቱ  ቱ́ ቲ́ ቴ́ ቶ́
ጁ́ ጂ́ ጄ́ ጆ́
G   ጉ́ ጊ́ ጌ́ ጎ́
ሑ́ ሒ́ ሔ́ ሖ́
KH ኹ́ ኺ́ ኼ́ ኾ́
D   ዱ́ ዲ́ ዴ́ ዶ́
ሬ́ ሪ́ ሬ́ ሮ́
Z ዙ́ ዚ́ ዜ́ ዞ́
ZH  ዡ́ ዢ́ ዤ́ ዦ́
ሱ́ ሲ́ ሴ́ ሶ́
SH  ሹ́ ሺ́ ሼ́ ሾ́
CH  ቹ́ ቺ́ ቼ́ ቾ́
ጡ́ ጢ́ ጤ́ ጦ́
ጩ́ ጪ́ ጬ́ ጮ́
ፉ́ ፊ́ ፌ́ ፎ́
ቁ́ ቂ́ ቄ́ ቆ́
ኩ́ ኪ́ ኬ́ ኮ́
XH  ዹ́ ዺ́ ዼ́ ዾ́
L ሉ́ ሊ́ ሌ́ ሎ́
M ሙ́ ሚ́ ሌ́ ሎ́
N ኑ́ ኒ́ ኔ́ ኖ́
GN ኙ́ ኚ́ ኜ́ ኞ́
W ዉ́ ዊ́ ዌ́ ዎ́
Y ዩ́ ዪ́ ዬ́ ዮ́
                       

Vidiyoyâch


Harari Harfiyâch (ሐረሪ - ሐርፊያች)

ከቢ́ር አብዱልሐሚ́ድ ኣዲሽ - kabîr Abdulhamîd Âdish

Maxbaq (Shadda) /Likarêm (Sukûn) (መጥበቅ / ሊከሬም)

ከቢ́ር አብዱልሐሚ́ድ ኣዲሽ - kabîr Abdulhamîd Âdish

Murâjaa (ሙራጀአ)

ከቢ́ር አብዱልሐሚ́ድ ኣዲሽ - kabîr Abdulhamîd Âdish

About Us

Australian Saay Harari Association is a non profit, ethnically based, social organization based in Melbourne, Australia.

Our Contacts

61 Elm Park Dr, Hoppers Crossing
Victoria 3029, Australia

(+614) 018 06 589
(+614) 1364 1816